Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeSprejeSprej na mazanie reťaze Motul C3 Off Road 400 ml

Sprej na mazanie reťaze Motul C3 Off Road 400 ml

Motul Chain Lube Off Road je univerzálny prostriedok pre mazanie všetkých druhov motocyklových... viac tu »
Kód produktu: 79MOTCHAINOFF04
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
13,30 €
11,10 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na mazanie reťaze Motul C3 Off Road 400 ml

Motul Chain Lube Off Road je univerzálny prostriedok pre mazanie všetkých druhov motocyklových reťazí - motokrosových, cestných a ostatných používaných mimo cesty. Vlastnosti: Je určený pre všetky druhy reťazí vrátane O-RING a X-RING článkov. Je zafarbený do žlta, čím signalizuje miesta, kde je nutné ho dodatočne aplikovať. Predlžuje životnosť reťaze tým, že znižuje trenie a odpudzuje časti piesku a hliny. Preto je obzvlášť odporúčaný pre terénne podmienky - motokros, enduro a trial ... Balenie: 400 ml

 

Výstražné upozornenia:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / .... P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením.
Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

 

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist