Domov Sprej na mazanie reťaze Motul C2 Road 400ML

Sprej na mazanie reťaze Motul C2 Road 400ML

Bezfarebné mazivo špeciálne vyrobené pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a... viac tu »
Kód produktu: MOTCHAINROW
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
11,70 €
9,80 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na mazanie reťaze Motul C2 Road 400ML

Bezfarebné mazivo špeciálne vyrobené pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a motokár: Vhodné pre reťaze s O-Ring, X-Ring, Z-Ring. Zostáva priľnavý za vysokej rýchlosti.
1. Veľmi nízky odpor otáčania pre vyšší výkon.
2. Predlžuje životnosť reťaze znížením trenia, odolnosť vode, soli a chráni pred koróziou.
Priľnavé a nelepivé mazivo. Odolnosť proti extrémnemu tlakom opotrebovaniu.

Pred mazaním vyčistite reťaz pomocou MOTUL Chain Clean.
Nádobu pretrepte a naneste pomocou trubičky po celej dĺžke reťaze.
Nechajte zaschnúť.
Obsah: 400ML

 

Výstražné upozornenia:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Tlakový obal: neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / .... P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie..
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením.
Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist