Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeSprejeSprej na mazanie reťaze Motul C2 Road 400ML

Sprej na mazanie reťaze Motul C2 Road 400ML

Bezfarebné mazivo špeciálne vyrobené pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a... viac tu »
Kód produktu: MOTCHAINROW
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
12,10 €
10,10 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na mazanie reťaze Motul C2 Road 400ML

Bezfarebné mazivo špeciálne vyrobené pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a motokár: Vhodné pre reťaze s O-Ring, X-Ring, Z-Ring. Zostáva priľnavý za vysokej rýchlosti.
1. Veľmi nízky odpor otáčania pre vyšší výkon.
2. Predlžuje životnosť reťaze znížením trenia, odolnosť vode, soli a chráni pred koróziou.
Priľnavé a nelepivé mazivo. Odolnosť proti extrémnemu tlakom opotrebovaniu.

Pred mazaním vyčistite reťaz pomocou MOTUL Chain Clean.
Nádobu pretrepte a naneste pomocou trubičky po celej dĺžke reťaze.
Nechajte zaschnúť.
Obsah: 400ML

 

Výstražné upozornenia:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Tlakový obal: neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / .... P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie..
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením.
Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist