Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish

Moto príslušenstvo, Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish viac tu »
Kód produktu: 54MOT103001
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
5,60 €
4,70 € bez DPH
počet

Popis: Leštenka Motul E6 Chrome Alu Polish

Vlastnosti: Ľahko roztierateľný krém, ktorý výborne čistí, obnovuje a leští všetky chrómované a hliníkové diely motocyklov i automobilov.
Obzvlášť vhodný pre všetkých čo vlastný alebo renovujú staré veteránov.
Balenie: 100 ml

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOT HIAZOL-3 (2H) -One. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist