Čistič na ráfiky Motul E3 Wheel clean

Moto príslušenstvo, Čistič na ráfiky Motul E3 Wheel clean viac tu »
Kód produktu: 05MOT102998
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
7,30 €
6,10 € bez DPH
počet

Popis: Čistič na ráfiky Motul E3 Wheel clean

Po nanesení na ráfik efektívne rozpustí mastnotu, olej aj usadeniny brzdového prachu bez poškodil farbu, lak či pneumatiky.
Jednoducho obnovuje pôvodný vzhľad motocyklových, skútrových, cyklistických ... ráfikov a zároveň vytvára vysoký lesk.
Balenie: 400 ml

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Výstražné upozornenia: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom

Relevantné vety:
H300 Pri požití môže spôsobiť smrť.
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist