Sprej na ošetrenie plastov Motul E9 Wash Wax

Viacúčelový čistiaci prostriedok pre motocykle a príslušenstvo. Čistí povrch motorových... viac tu »
Kód produktu: 89MOTWASHWAX51
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
6,60 €
5,50 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na ošetrenie plastov Motul E9 Wash Wax

Viacúčelový čistiaci prostriedok pre motocykle a príslušenstvo. Čistí povrch motorových vozidiel, po nanesení je možné zasychajúce film rozleštiť a tým dosiahnuť lesklý povrch odolný vode a nečistotám.
Odstraňuje mastné škvrny a nečistoty bez použitia vody a zanecháva na povrchu motocyklových súčasťou vysoký lesk.
Balenie: 400 ml

 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Tlakový obal: neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
H301 Toxický po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist