Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeSprejeSprej na mazanie reťaze Motul C2+ Road Plus 400 ml

Sprej na mazanie reťaze Motul C2+ Road Plus 400 ml
(1)

Biele mazivo špeciálne vyvinuté pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a motokár.... viac tu »
Kód produktu: 00MOTCHAINRO04
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
8,10 €
6,80 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na mazanie reťaze Motul C2+ Road Plus 400 ml

Biele mazivo špeciálne vyvinuté pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a motokár.
Vhodné pre reťaze s O-Ring, X-Ring, Z-Ring.
Predlžuje životnosť reťaze znížením trenia a chráni pred koróziou.
Objem: 400 ml.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

 

    

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist