+421 412 028 932

Po-pi 10:00 - 18:00 | So 10:00 - 15:00

Sprej na impregnáciu kože S100-300 ML vypredaj

Kód produktu: C10004035Z

Sprej na impregnáciu kože S100-300 ML vypredaj
Tento produkt je
dlouhodobě nedostupný
Poradňa

Po-pi 10:00 - 18:00 | So 10:00 - 15:00

Sprej na impregnáciu kože S100-300 ML vypredaj

Ochrana pre motorkárske kožené doplnky a kožené oblečenie. Impregnuje trvale oblečenie a doplnky ako tašky, rolky atď Zároveň predlžuje životnosť hladkej kože. Vhodná ochrana koženého oblečenia proti dažďu Doporučené firmou Hepco amp Becker. Obsah: 300 ml.

 

Bezpečnostné pokyny:
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosol.Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použitia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným zářením.Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F. P501 Zneškodnite obsah / nádobu ...  

Relevantní věty:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
R11 Veľmi horľavý
R12 Mimoriadne horľavý
R38 Dráždi pokožku
R51 Jedovatý pre vodné organizmy
R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

  

S100

Nemecká značka má tradíciu už od r. 1980. Zameriava sa na výrobu čistiacich prípravkov pre motocykle aj pre vybavenie ich jazdcov. Obsadzuje popredné priečky v nezávislých testoch rôznych krajín.

 

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. V poriadku