Domov Sprej na čistenie reťaze S100 300ML

Sprej na čistenie reťaze S100 300ML

Sprej na čistenie reťaze motocykla.Nevyhnutný pre základné čistenie reťaze motocykla... viac tu »
Kód produktu: AIKS2360
Výrobca: S100
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
11,40 €
9,50 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na čistenie reťaze S100 300ML

Sprej na čistenie reťaze motocykla.
Nevyhnutný pre základné čistenie reťaze motocykla.
Odstraňuje nečistoty z reťaze a tým zmenšuje opotrebenie reťazovej sady.
Vhodný pre čistenie O / X-krúžkových reťazí.
Odstraňuje nečistoty odstříknuté z reťaze na zadné koleso motocykla.
Obsahuje špeciálne inhibítory korózie.

 

Údaje o nebezpečnosti:
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenie. Zákaz fajčenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použitia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P260 Nevdychujte aerosóly.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F.
P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpisy.

Ďalšie údaje:
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
R10 Horľavý.
R12 Mimoriadne horľavý.
R22 Škodlivý po požití.
R38 Dráždi pokožku.
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.
R51 / 53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
R65 škodlivý po požití môže vyvolať poškodenie pľúc.
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

    

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist