Sprej na čistenie reťaze Motul C1

Čistiaci prostriedok na všetky druhy motocyklových reťazí, vrátane O a X-Ring reťazí.... viac tu »
Kód produktu: C007748Z
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
9,90 €
8,30 € bez DPH
počet

Popis: Sprej na čistenie reťaze Motul C1

Čistiaci prostriedok na všetky druhy motocyklových reťazí, vrátane O a X-Ring reťazí. Odstraňuje veľmi rýchlo a dôkladne aj stvrdnuté nečistoty pevne prilepené na reťazi a silne znečistené reťaze. Reťaz je možné následne očistiť kefou. Pravidelné čistenie predlžuje životnosť reťaze a reťazových kolies. Obsah: 400 ml.

 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa muža roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi pokožku.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chránte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajcenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použitia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262 Zabránte styku s ocami, pokožkou alebo odevom.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P301+P310 Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 chráni pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Riešenie:
P501 Odstránte obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H226 Horl'avá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobit smrť.
H315 Dráždi pokožku.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit vysušenie alebo popraskanie kože.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist