Sprej Motul M2 helmet interior clean
(1)

Kompletne čistí a neutralizuje nepríjemné pachy z vnútorných výsteliek prilieb, je... viac tu »
Kód produktu: 39MOT102993
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
6,80 €
5,70 € bez DPH
počet

Popis: Sprej Motul M2 helmet interior clean

Kompletne čistí a neutralizuje nepríjemné pachy z vnútorných výsteliek prilieb, je dermatologicky testovaný a nedráždi pokožku. Spĺňa normy: NF EB 1040, 1276 Obsah: 250 ml

Výstražné upozornenia:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Relevantné vety:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití.
H301 + H311 Toxický pri požití a pri styku s pokožkou.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Zpuůsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist