Domov Tipy na darčekySprej Motul E2 Moto Wash 1L

Sprej Motul E2 Moto Wash 1L

Moto príslušenstvo Motul E2 Moto Wash viac tu »
Kód produktu: 75MOT102997
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
12,90 €
10,80 € bez DPH
počet

Popis: Sprej Motul E2 Moto Wash 1L

MOTUL Moto Wash je výkonný biologicky odbúrateľný * čistič a odmasťovač pre celý motocykel, vrátane plastových a kovových dielov, laku a gumy. Kompletne vyčistí najväčšie nečistoty a nánosy bez zanechania stôp. Zanecháva korózii odolný film pre ochranu laku a kovových komponentov. Opláchnite povrch a potom postriekajte kompletne celé vozidlo. Počkajte 2 minúty a potom zotrite špongiou. Kompletne spláchnite vodou a počkajte kým prípravok neuschne. Nepoužívajte Moto Wash na slnku alebo na horúcom povrchu. Biologicky odbúrateľné do 23 dní z 99% (vnútorne a bezo zvyšku biologicky odbúrateľné), podľa metódy OECD 302B. Balenie: 1L


Výstražné upozornenia:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokracujte vo vyplachovaní.

Relevantné vety:
H301 Toxický pri požití.
H301 + H311 Toxický pri požití a pri kontakte s pokožkou.
H302 Škodlivý po požití.
H302 + H332 Škodlivý pri požití a pri vdýchnutí.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi pokožku.
H317 Môže spôsobit alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými úcinky.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist