Prípravok do umývačky na reťaze S100

Prípravok do umývačky na reťaze S100 viac tu »
Kód produktu: AIKS 2367
Výrobca: S100
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
21,50 €
17,90 € bez DPH
počet

Popis: Prípravok do umývačky na reťaze S100

Čistič reťaze S100 je špeciálne prispôsobený pre použitie s umývačkou 82038203Kettenmax a je vhodný pre všechnymoto reťaze O / X / Z kružkúkteré sú predmetom vysokej záťaži. Má nízku viskozitu, ktorá v spojení s štetiny z Kettenmax, maximálny čistiaci účinok Ochrana proti korózii. Obsah: 500ml

 

Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist