Oživovač farieb S 100 300ml

Oživovač farieb, obsahuje 300 ml. Prostriedok určený na zlepšenie vzhľadu lakovaných aj... viac tu »
Kód produktu: AIKS 3490
Výrobca: S100
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
16,10 €
13,40 € bez DPH
počet

Popis: Oživovač farieb S 100 300ml

Oživovač farieb, obsahuje 300 ml. Prostriedok určený na zlepšenie vzhľadu lakovaných aj nelakovaných častí motocykla (napr. blok motora, rám, kola). Výborný na vybielené plastové a gumové diely (napr. kapotáž, armatúry, karbónové diely, Topcase, atď.)

 

Údaje o nebezpečnosti:
H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použitia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P260 Nevdychujte aerosóly.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F. P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
R11 Veľmi horľavý.
R12 Mimoriadne horľavý.
R38 Dráždi pokožku.
R51 / 53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
R65 škodlivý po požití môže vyvolať poškodenie pľúc.
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

  

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist