Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeOlejeOlej do zadného tlmiča Motul Shock Oil Factory Line

Olej do zadného tlmiča Motul Shock Oil Factory Line

Olej do zadného tlmiča Motul Shock Oil Factory Line 1L viac tu »
Kód produktu: 83MOTSHOFL1L
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
17,00 €
14,20 € bez DPH
počet

Popis: Olej do zadného tlmiča Motul Shock Oil Factory Line

100% Syntetický hydraulický olej pre tlmiče používané pri cestných pretekoch a motokrosu.

 

Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánu pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára / ....

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist