Domov Moto príslušenstvoOleje, kvapaliny, sprejeOlejeOlej do tlmičov Motul Fork Oil 10W 1L

Olej do tlmičov Motul Fork Oil 10W 1L

Olej do tlmičov Motul Fork Oil 10W 1L viac tu »
Kód produktu: 51MOTFORKO10W1L
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
15,50 €
12,90 € bez DPH
počet

Popis: Olej do tlmičov Motul Fork Oil 10W 1L

Hydraulická kapalina pro teleskopické standardní a převrácené vidlice. Balení:1Litr

 

Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist