Motul Engine Clean Moto 200 ml

Moto příslušenství Motul Engine Clean Moto 200 ml viac tu »
Kód produktu: 73MOT101062
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
11,10 €
9,30 € bez DPH
počet

Popis: Motul Engine Clean Moto 200 ml

Motul Engine Clean Moto balení 200 ml Čisticí přísada do oleje pro všechny čtyřtaktní motocykly. Vlastnosti Motul Engine Clean:Používá se před výměnou oleje, neutralizuje agresivní produkty, které vznikají při spalování, a rozpouští usazeniny v celém olejovém systému. Vyčištěný motor po nalití nové náplně získává optimální výkonové vlastnosti. Navíc dochází ke snížení spotřeby oleje, snížení opotřebení, a tím i prodloužení životnosti jeho součástí. Obsah balení: 200 ml

 

Výstražné upozornenia:
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist