Motul E4 perfect seat

Moto príslušenstvo Motul E4 perfect seat viac tu »
Kód produktu: 91MOT102999
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
9,00 €
7,50 € bez DPH
počet

Popis: Motul E4 perfect seat

Výkonný čistič a obnoviteľných vzhľadu pre všetky vinylová sedla.
Protišmykové zloženie a UV ochrana chráni pred vyblednutím
Obsah: 250ml

 

Bezpečnostné pokyny:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Relevantné vety:
H301 Toxický po požití.
H302 Škodlivý po požití.

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist