Motul A3 Air filter oil 1L

MOTUL Air Filter Oil je olej špeciálne vyvinutý pre údržbu penových vzduchových filtrov... viac tu »
Kód produktu: 61MOTULAIRFILOIL
Výrobca: Motul
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
14,00 €
11,70 € bez DPH
počet

Popis: Motul A3 Air filter oil 1L

MOTUL Air Filter Oil je olej špeciálne vyvinutý pre údržbu penových vzduchových filtrov terénnych motocyklov a štvorkoliek. Zlepšuje efektivitu vzduchového filtra pre lepšie vytvorenie zmesi vzduchu a paliva. Efektívne zadržuje prach, blato, piesok pre väčšiu životnosť motora. Zabraňuje vniknutiu vody do filtra. Redukuje straty tlaku pri nasávaní vzduchu: zvyšuje výkon motora. Veľmi dobrá odolnosť pred zanesením: Zabraňuje upchatiu filtra. Rýchlo schnúci pre zabránenie stekaná. Zafarbený na modro pre ľahké použitie. Použite MOTUL Air Filter Clean pred každou lubrikáciou, pre perfektné vyčistenie vzduchového filtra. Používajte MOTUL Air Filter Oil Spray zo vzdialenosti 20 cm pre dobré rozptýlenie vo vzduchu a nanesní na vzduchový filter a nechajte ho uschnúť po dobu 10 minút. Obsah: 1liter

 

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

    

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist