Domov Tipy na darčekyImpregnácia RSA

Impregnácia RSA

Impregnácia RSA chráni proti vode a nečistotám. Vhodná pre všetky typy farieb i materiálov.... viac tu »
Kód produktu: RSAIMPRE
Výrobca: RSA
Informácie o doprave
Skladová dostupnosť: skladom
Pôvodne: 8,00 €
Ušetríte: 2,10 €
5,90 €
4,90 € bez DPH
počet

Popis: Impregnácia RSA

Impregnácia RSA chráni proti vode a nečistotám.
Vhodná pre všetky typy farieb i materiálov.
Maximálna ochrana vďaka teflónovej zložke špeciálne vyvinuté odborníkmi spoločnosti DuPont ®.
Impregnácia neznižuje priepustnosť pre vodné pary a je preto vhodná pre membrány typu Gore-Tex ®, Sympatex® apod.
Prípravok je odporúčaný pre ošetrenie obuvi, oblečenia a vybavenia na motorku.
Impregnácia ošetruje aj švy a zipsy.
Vhodná tiež pre ďalšie outdoor vybavenie.
Bez obsahu silikónového oleja.
Obsah: 200 ml.

Návod na použitie:
Z povrchu odstráňte nečistoty a prach. Rovnomerne nastriekajte na čistý a suchý povrch zo vzdialenosť 15-20 cm a nechajte zaschnúť (postup môžete opakovať častejšie). Vyskúšajte farebnú a materiálovou znášanlivosť na menej viditeľnom mieste.

S impregnáciou RSA bude Vaše oblečenie nielen ošetrené, ale predovšetkým chránené pred nepriaznivými vplyvmi!

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 ° C / 122 ° F.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P261 Zabráňte vdychovaniu erosolů.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
P501 Odstráňte obal ako nebezpečný odpad.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

 

  

 

značky sk

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

 

 

TOPlist